För dej som Inköpare

Förslag på hur upphandling av ”riskavfall” kan förbättras


Historiskt sett har fokus vid upphandling av riskavfall varit hämtning och destruktion. Men det finns en stor utvecklingspotential, där företag som arbetar med helhetslösningar inom området kan ta ett helhetsgrepp – från det att avfall uppstår på en arbetsplats till att det förstörs. Här är några förslag på hur kraven kan utvecklas i en upphandling, vilket leder till sänkta kostnader, ökad kvalitet, samtidigt som de på ett mycket positivt sett kan bidra till Agenda 2030-målen.

Ställ inte samma krav på hantering av farligt avfall och läkemedel
Skärande, stickande, smittförande och flytande cytostatika (cytotoxiska läkemedel) klassas, enligt avfallsförordningen som farligt avfall och ska också hanteras som farligt gods. Det läkemedelsavfall som hanteras inom äldreomsorgen är däremot endast till 2% klassat som farligt avfall eller farligt gods.

Skilj på avfall, förpackningar och farligt avfall
Genom att skilja på läkemedelsavfall, förpackningar och farligt avfall kan kostnaden för hanteringen sänkas och miljöbalkens regler följas på ett betydligt bättre sätt (avfallstrappan i miljöbalken). Några andra viktiga vinster som det skulle leda till är att läkemedelsförpackningar kan materialåtervinnas och att mängden läkemedelsavfall minskar med upp till 40%.

Inför stöldförebyggande åtgärder
Stölder av överblivet läkemedel är vanligt och något som många inom äldreomsorgen är medvetna om men inte vet hur de ska göra något åt. En åtgärd som skulle minska stölderna är att införa stöldförebyggande åtgärder av narkotika och andra stöldbegärliga läkemedel i hanteringen på en arbetsplats. Det är också vanligt att det dröjer minst en vecka innan stöldbegärligt läkemedelsavfall – som skickas som farligt avfall – hämtas på en arbetsplats. Något som i sig har visat sig vara en säkerhetsrisk. Här måste också kraven öka i upphandlingar. Åtgärderna skulle bidra till en bättre arbetsmiljö och att läkemedel inte används för missbruk.

Hårdare krav på transporter
Dagens hantering har historiskt skett med bilar som ägs av det företag som hämtar farligt avfall.
I Sverige finns det idag specialiserade företag som arbetar med helhetslösningar inom området, som ansvarar för att överblivet läkemedel ska hämtas snabbare för en tryggare hantering. Avfallet är dessutom fullt spårbart arbetsdagen därpå. Ytterligare en logistisk möjlighet är att avfallet kan transporteras i ett befintligt transportflöde som förbättrar hållbarheten och ger högre fyllnadsgrad (ex. PostNord, Schenker etc.). Här är det viktigt att krav ställs på Euroklassning och att förnybart bränsle används. Det bör dock inte vara krav på att redovisa vilka fordon som ska hämta avfallet eftersom listan på fordon då blir orimligt lång, när transportföretag som PostNord och Schenker etc. anlitas.

Förbättra hela hanteringsflödet
Låt anbudsgivare ge förslag på hur de med sina tjänster kan bidra till att förbättra hanteringen av överblivet läkemedel och smittförande avfall generellt. Fråga också efter hur specialiserade företag, som arbetar med helhetslösningar av överblivet läkemedel, kan bidra till att kunderna får en bättre hantering av sitt läkemedelsavfall i hela flödet. Detta ger bättre förutsättningar att nå målen inom ramen för Agenda 2030.

AVFALLSTRAPPA_Recaremed

Inga block inlagda